Policlinico Universitario A.O.U Cagliari

Medicina Interna, Allergologia e Immunologia Clinica

Medici referenti ambulatorio:

Dott. Davide Firinu

e-mail: dott.davidefirinu@gmail.com

Tel.: 07051096108